Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

 

 

Το www.kuhnrikon.gr. (εφεξής «e-shop») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η Ανώνυμη Επιχείρηση με την επωνυμία «ALPHA CALL AE» με τον δ.τ. TsonisGroup που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (Λ. Ιωνίας 273, ΤΚ 111 43), με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. ……………………………, ΑΦΜ 094159360, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.

 

Η χρήση του www.kuhnrikon.gr (εφεξής «e-shop») διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς σε κάθε επίσκεψη και χρήση του e-shop. Η χρήση του e-shop προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων , εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη καθώς και η δικαιοπρακτική του ικανότητα.

 

 

 

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 

 

Το E-Shop δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

 

 

 

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από το E-Shop των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος του e-shop ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος.

 

 

 

Περιορισμός Ευθύνης – Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

 

 

 

Tο E-Shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του e-shop, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

 

 

 

H διαθεσιμότητα των προϊόντων όπως εμφανίζεται στο e-shop ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Tο E-Shop αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.

 

 

 

Tο E-Shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδίδονται στον χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους Όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας .

 

 

 

O ιστότοπος του e-shop παρέχεται «ως έχει», ομοίως και οι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση το E-Shop δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική , άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του e-shop, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο, σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 

 

Το e-shop μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης το E-Shop για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

 

 

 

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.

 

 

 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το E-Shop δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του e-shop. Σε κάθε περίπτωση το E-Shop διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από τον ιστότοπο του e-shop συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ως και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

 

 

 

Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση

 

 

 

Το E-Shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του e-shop και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του e-shop μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες.

 

 

 

Το E-Shop δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του e-shop, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με το E-Shop. Σε κάθε περίπτωση το E-Shop υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

 

 

Αν και το E-Shop καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του e-shop από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του e-shop ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

 

 

 

Εγγραφή στο E-Shop

 

 

 

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο e-shop γίνεται από χρήστες εγγεγραμμένους στο e-shop. Εγγεγραμμένοι είναι οι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο www.kuhnrikon.gr κατά τον ακόλουθο τρόπο :

 

 

 

Ο χρήστης καταχωρεί ως προσωπικό κωδικό χρήσης (username) την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και ορίζει τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί, ακολουθώντας την έτοιμη αυτοματοποιημένη διαδικασία του e-shop.

 

 

 

Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί, ως κωδικό ταυτοποίησης (username) στο e-shop διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που του ανήκει νόμιμα, ή για την χρήση της οποίας έχει εξασφαλίσει την άδεια του κατόχου αυτής, που είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει και χρησιμοποιεί ως κωδικό ταυτοποίησης (username) στην ιστοσελίδα του e-shop και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του E-Shop ή τρίτου από την χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά παράβαση των ανωτέρω.

 

 

 

Οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης (username/password) είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

 

 

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το E-Shop για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς. Το E-Shop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.

 

 

 

Το E-Shop δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του e-shop, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων.

 

 

 

Το E-Shop διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνεται στο e-shop. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή το E-Shop διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το E-Shop διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το e-shop.

 

 

 

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο e-shop, η διαγραφή του είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Εξυπηρέτηση Πελατών του E-Shop, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται στο σχετικό πεδίο.

 

 

 

Ασφάλεια

 

 

 

Το E-Shop αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL.

 

 

 

Παραγγελίες – Προϊόντα

 

 

 

Παραγγελίες και αποστολές πραγματοποιούνται μόνο εντός Ελλάδας. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (8:00πμ – 16:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

 

 

 

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ (24%). Ο ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα στην σελίδα ολοκλήρωσης παραγγελίας και αναφέρεται στον χρήστη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Το E-Shop διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης χρεώνεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο e-shop κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Προσφορές προϊόντων, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο e-shop, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

 

 

Για την ασφάλεια αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, το ημερήσιο ύψος συναλλαγών ανά χρήστη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Το E-Shop διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει μέγιστη ποσότητα παραγγελίας ανά προϊόν.

 

 

 

Ο χρήστης υποβάλλει την παραγγελία του ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία του e-shop. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή του πλήκτρου /εικονιδίου [«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ»] και την εμφάνιση αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στη συνέχεια το E-Shop θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει στο e-shop. Από το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει συναφθεί η μεταξύ του πελάτη και του E-Shop σύμβαση πώλησης.

 

 

 

Τροποποίηση στην παραγγελία μέσω του e-shop δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της, ωστόσο το E-Shop παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών e-shop εντός τριών (3) ωρών από την ηλεκτρονική υποβολή της.

 

 

 

Τρόποι Πληρωμής

 

 

 

Το E-Shop παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης των προς παραγγελία προϊόντων:

 

 

 

i) μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των εκάστοτε συνεργαζόμενων με αυτήν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

 

 

Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO εφόσον ο πελάτης επιλέξει την εξόφληση της παραγγελίας του είτε online μέσω καρτών που υποστηρίζονται από το σύστημα ελέγχου 3DSecure είτε με τη φυσική παρουσία του στο κατάστημα.

 

 

 

ii) με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών (κούριερ)

 

 

 

iii) μετρητοίς, εφόσον ο χρήστης επιλέγει την εξόφληση της παραγγελίας του με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

 

 

 

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης εταιρείας EUROBANK («Τράπεζα»), για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας .

 

 

 

Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση του E-Shop, το οποίο ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά ως και στα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη (πχ αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το CCV/CVC).

 

 

 

Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από την Τράπεζα. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή ως και για την σύννομη χρήση αυτής.

 

 

 

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το E-Shop δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων του ή/και την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

 

 

 

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο). Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία Εταιρείας, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα ανώτατα όρια πληρωμών μετρητοίς ή/και μέσω πιστωτικών καρτών ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση που το E-Shop έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον χρήστη το τίμημα: α) σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή του E-Shop προς την τράπεζα β) σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, το E-Shop πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο χρήστης στην Εξυπηρέτηση πελατών.

 

 

 

Παράδοση

 

 

 

Τα προϊόντα παραδίδονται μέσω εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορέων (κούριερ) στην διεύθυνση κατοικίας/αποστολής που δηλώνεται στην φόρμα παραγγελίας.

 

 

 

Η παράδοση γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον ταχυμεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του χρήστη και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα αντίστοιχα παραστατικά της εταιρείας ταχυμεταφορών.

 

 

 

Για παραγγελίες με παράδοση το Σάββατο, πρωινή παράδοση ή παράδοση με δέσμευση σε συγκεκριμένη ώρα, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με δικά του μέσα απευθείας με την συνεργαζόμενη εταιρείας ταχυμεταφορών «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Πόρτα-Πόρτα» και επιβαρύνεται με τα πρόσθετα κόστη που ορίζει η τελευταία ανά περίπτωση.

 

 

 

Η παράδοση πραγματοποιείται εντός 4-5 εργασίμων ημερών. Το χρονικό διάστημα αυτό δύναται να αυξηθεί για παράδοση σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

 

Εφόσον ως τόπος παράδοσης έχει επιλεγεί η διεύθυνση κατοικίας του χρήστη, οι ώρες παράδοσης είναι από 10.00 έως 20.00 για Δευτέρα – Παρασκευή.

 

 

 

Ανωτέρα βία

 

 

 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), το E-Shop θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει αν επιθυμεί υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

 

 

Επιστροφές προϊόντων

 

 

 

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση των προϊόντων να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει (ως προς την ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κοκ). Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές (ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.), ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση Πελατών του E-Shop. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 

 

 

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος του E-Shop (πχ λάθος στην παραγγελιοληψία, στην αποστολή κ.λ.π ) απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο χρήστης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως το E-Shop δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.

 

 

 

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με την πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων του E-Shop, που περιγράφεται παρακάτω.

 

 

 

Γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.

 

 

 

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον χρήστη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ), μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους.

 

 

 

Το E-Shop δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ειδών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και την πίστωση του ποσού της αξίας του προϊόντος, ενώ το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα με δική του χρέωση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, το προϊόν θα καταστρέφεται.

 

 

 

Για τον τόπο και τρόπο πραγματοποίησης της επιστροφής των προϊόντων ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την «Εξυπηρέτηση Πελατών».

 

 

 

Εγγύηση

 

 

 

Σε όλα τα προϊόντα παρέχεται εγγύηση από τον κατασκευαστή, τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο e-shop, μαζί με την περιγραφή του εμπορεύματος, ενώ το πλήρες περιεχόμενο αυτής βρίσκεται στο αντίστοιχο έντυπο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του προϊόντος.

 

 

 

Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

 

 

 

Σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος εντός δύο (2) ετών από την πώληση, ισχύουν οι περί πώλησης διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αναφορικά με τη διόρθωση, αντικατάσταση κ.λ.π. του προϊόντος, επιπρόσθετα με την γραπτή εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής (άρθρα ΑΚ 534 επ.)

 

 

 

Αναφορικά με τα αξεσουάρ, ισχύει η εγγύηση η οποία ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε κάθε προϊόν και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης παρέλαβε το προϊόν (εξαιρούνται οι μπαταρίες).

 

 

 

Υπαναχώρηση

 

 

 

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, ενώ τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το E-Shop.

 

 

 

Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που ο πελάτης ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον ίδιο απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο πελάτης με την ίδια παραγγελία αγόρασε περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παρέλαβε το τελευταίο προϊόν.

 

 

 

Ο πελάτης δεν δικαιούται υπαναχώρησης εάν είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά των προϊόντων για χρήση στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητας. Ομοίως στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του Ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση infotson@otenet.gr

 

 

 

Tο E-Shop θα ενημερώσει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το E-Shop υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά (αξία επιστρεφόμενου προϊόντος και δαπάνες αποστολής κατά την παραλαβή του) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης του πελάτη.

 

 

 

Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, τα καταβληθέντα ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στο E-Shop.

 

 

 

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή του E-Shop προς την Τράπεζα.

 

 

 

Σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, το E-Shop πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει στην δήλωση υπαναχώρησης.

 

 

 

COOKIES

 

 

 

Ο ιστότοπος του E-Shop μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

 

 

 

O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

 

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

 

 

Το e-shop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

 

 

 

Το Περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και, κατά περίπτωση, των νομίμων δικαιούχων των αναρτημένων προϊόντων και υπηρεσιών, τα δε ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το E-Shop, το e-shop ή/και τα αναρτημένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων, αποτελούν σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα του E-Shop και ή/και των συμβεβλημένων με αυτήν τρίτων προσώπων, δικαιούχων αυτών και η χρήση τους διέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, για την προστασία των της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας , περί αθεμίτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετική. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα του e-shop δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του Περιεχομένου, των εμπορικών σημάτων και λοιπόν διακριτικών σημάτων που περιλαμβάνονται στο e-shop.

 

 

 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή σκοπούς άλλους, πέρα από την χρήση του e-shop για την αγορά ή ενημέρωση του χρήστη για τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του E-Shop ή του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 

 

Υποχρεώσεις Χρηστών

 

 

 

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του e-shop. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν το E-Shop για:

 

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

  • να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικο

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

  • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του e-shop, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου της Εταιρείας, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο e-shop

  • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή αλληλογραφίας

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

 

 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το E-Shop για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από το E-Shop των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση του E-Shop από τα δικαιώματα αυτά.

 

 

 

Επικοινωνία – Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών

 

 

 

Για την επίλυση τυχόν διαφορών τους από συναλλαγές τους με το e-shop, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω e-mail στο infotson@otenet.gr για την άμεση διευθέτηση αυτών.

 

 

 

Για πελάτες, φυσικά πρόσωπα, που δεν προβαίνουν σε αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του e-shop για χρήση στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητας λειτουργεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

 

 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης είναι χωρίς κόστος για τον καταναλωτή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει οριστεί ως το εθνικό σημείο επαφής για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία περιλαμβάνονται στον παραπάνω δικτυακό τόπο.

 

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 

 

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 

Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του e-shop μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία είναι διαθέσιμη στον τομέα “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”

 

 

Introduction

 

 

www.kuhnrikon.gr. (hereinafter "e-shop") is the online store created and operated by the Anonymous Company under the name "ALPHA CALL AE" with d.t. TsonisGroup based in Athens Attica (273 Ionias St., Postal Code 111 43), with registration number G.E.MH. ……………………………, VAT number 094159360, D.O.Y. FAE OF ATHENS, for the sale of products and services via the Internet.

 

The use of www.kuhnrikon.gr (hereinafter "e-shop") is governed by the present terms and conditions (hereinafter "Terms"), which users are requested to read carefully and to comply with them each time they visit and use the e -shop. The use of the e-shop presupposes and entails unconditional acceptance of these terms, provided that the user fills in the corresponding acceptance field, in which case the express unconditional acceptance of the user as well as his legal capacity are presumed.

 

 

 

The Terms are governed by the provisions of the Greek Legislation, in particular by the provisions on consumer protection, electronic commerce, the protection of personal data, the protection of intellectual and industrial property rights, as they apply from time to time.

 

 

 

The E-Shop is entitled to modify the Terms at any time without notice, but undertakes the obligation to update this text for any modification or addition.

 

 

 

Any invalidity of a specific Condition does not invalidate the rest. Any non-exercise by the E-Shop of its rights arising from the Terms does not imply a waiver of these rights.

 

 

 

In the event that the availability of any product of the e-shop is regulated by more specific terms of use, these terms are considered as a whole with these Terms. However, in the event of a conflict, the specific terms of use of each product prevail.

 

 

 

Limitation of Liability – Information & Products Provided

 

 

 

The E-Shop makes every effort to ensure the completeness and validity of the information listed on the e-shop's websites, both in terms of the display of the essential technical characteristics of the products available, as well as in the accuracy of the information regarding the services provided by its online store subject to any technical or typographical or other errors that have occurred unintentionally.

 

 

 

The availability of the products as shown in the e-shop may, for technical reasons, not correspond to the actual availability of the products. The E-Shop undertakes in any case to inform the user in time if his order includes unavailable products.

 

 

 

The E-Shop makes every effort so that the ordered products are delivered to the user within the time limits mentioned in the Terms, however it reserves the right for any delays due to unforeseen events or reasons of force majeure.

 

 

 

The e-shop website is provided "as is", likewise the information, names, photos, graphics, marks, illustrations, product descriptions and the general content (hereinafter "Content") posted on it. In no case is the E-Shop responsible for any damage, positive or negative, direct or indirect (such as indicative loss of profits, data, etc.) of third-party users, related to the operation or non-operation and/or use of the e-shop , and/or in failure to provide services and/or information available from it and/or from any illegal interventions by third parties on the website, products and/or information available through it.

 

 

 

The e-shop, among other things, may provide hyperlinks to third-party websites, who have full control over the content they post on them and therefore full (civil and criminal) responsibility for the security of their websites, the legal